เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนข้อมูลทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ  อาทิ

  • ข้อมูลเรื่องโรคและงานวิจัยทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วย
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์จีเอสเคตามที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยา
  • ลิงค์สำหรับเข้าร่วมประชุมวิชาการทางการแพทย์

เกี่ยวกับแกล็กโซสมิทไคล์น (GlaxoSmithKline)

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GSK มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ และมีเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ การวิจัยค้นคว้าและพัฒนา โรงงานผลิตและส่วนการตลาดกระจายอยู่ใน 150 ประเทศทั่วโลก GSK มีส่วนสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในประเทศไทย มากว่า 5 ทศวรรษตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 400 คน มี 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ ยา วัคซีน กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทางด้านสุขภาพ

 

โครงการเพื่อสังคม “ยาดี เข้าถึงได้... Access to Medicines”

GSK ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของคนไทยอันเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ เราจึงมุ่งมั่นมีส่วนร่วมที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องด้วยนโยบายหลักคือ “ยาดี เข้าถึงได้ หรือ Access to Medicines” ซึ่งส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายนี้ คือการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการช่วยสร้างโอกาสให้ประชากรไทยได้เข้าถึงยาดีมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสร้างสรรค์สังคมของการแบ่งปันอาทิ “โครงการ จีเอสเค ธนาคารยา เพื่อบรรเทาทุกข์ ผ่านสภากาชาดไทย” “โครงการ จีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชน โดยให้ทุกนักศึกษาพยาบาล ผ่านสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข” โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพและการสาธารณสุขไทยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยและสังคมไทย รวมถึงการสนับสนุนการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนไทย